TERUG

Juridisch advies, bemiddeling en procesvoering

ARBEIDSRECHT

 • Tewerkstellingsvergunningen
 • Arbeidsovereenkomsten, personeelsregelingen
 • Geschillenbeslechting op de werkplek
 • Ontslag
 • Personeelskwesties tijdens overnames en herstructurering

ERFRECHT

 • Nalatenschapsplanning
 • Testament, testamentaire contracten
 • Uitvoering van testamenten
 • Verdeling van nalatenschap
 • Nalatenschap vorderingen

FAMILIERECHT

 • Echtscheiding
 • Scheiding
 • Ouderschapsrecht (erkenning, betwisting, kinderalimentatie, omgangsrechten, enz.)

AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT

 • Tenuitvoerlegging van aansprakelijkheidsclaim
 • Coördinatie van claims jegens verschillende verzekeringsbedrijven
 • Socialezekerheidsclaims (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ongelukken, enz.)

INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Licentieovereenkomsten
 • Handelsmerkregistraties
 • Afdwinging van intellectuele eigendomsrechten claims

HUUR- EN PACHTRECHT

 • Beëindiging van huur- en leaseovereenkomsten
 • Betwisting van beëindiging huur/lease
 • Huur en lease-gerelateerde conflicten

RECHT OP PRIVACY

 • Huwelijkse voorwaarden en testamentaire contracten
 • Conservatoire voogdijregelingen, wilsverklaringen, volmacht
 • Bewaarder benoemd door het gerecht

TRUSTRECHT

 • Oprichting van trust
 • Benoemingen van bestuursleden

EIGENDOMSRECHT

 • Geschillen met buren
 • Eigenaarschap appartementen
 • Verblijfsrechten, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid

INCASSO EN FAILLISSEMENTSRECHT

 • Incassoprocedures
 • Faillissementsprocedures
 • Inbeslagnames
 • Procedures ter verificatie testamenten, benoeming executeur-testamentair

STRAFRECHT

 • Strafrechtelijke verdediging, met name zakelijk gerelateerd
 • Vertegenwoordiging van slachtoffers

WEGENVERKEERSRECHT

 • Administratieve procedures (intrekking rijbewijs, enz.)
 • Verkeersongevallen claims jegens betrokken partijen en verzekeringsbedrijven
 • Strafrechtelijke verdediging

HANDELSRECHT

 • Oprichting nieuwe bedrijven
 • Bedrijfsverplaatsing, toewijzing vestigingsplaats
 • Benoemingen raad van commissarissen
 • Kapitaalverhoging en vermindering
 • Procedures m.b.t. derivaten
 • Herstructurering (fusie, afsplitsing, reorganisatie, overdracht van activa)
 • Wijzigingen handelsregister
 • Overnames
 • Bedrijfsopvolgingsregeling
 • Overeenkomsten tussen deelnemers vennootschap en/of vennootschappen (bijv. aandeelhoudersovereenkomst)

VERENIGINGSRECHT

 • Statuten
 • Bedrijfsbeleid

OVEREENKOMSTENRECHT

 • Opstellen en beoordelen contracten (bijv. algemene voorwaarden)

KOOPRECHT

 • Agentuurovereenkomsten
 • Exclusieve distributie en exclusieve afnameovereenkomsten
 • Overeenkomsten gespecialiseerde detailhandelaar en dealers
 • Franchiseovereenkomsten
 • Leveringscontracten